Servicepolicy efter försäljning

Där. Tillämpningsområde för politikens genomförande

Politiken efter försäljning (nedan kallad "politiken") för alla produkter, inklusive F100 Auto Steer System. RTK Base Station (nedan kallad produkterna). säljs av Sveaverken Online Store (nedan kallad SVEA).

Där. Innehållet i politiken

1. Garantiperiode

  • F100 Auto Steer System levereras med en 2 års garanti och den RTK Base Station har en 1-års garanti. Garantitiden för alla produkter som säljs av Sveaverken Online Store, inklusive F100 Auto Steer System och RTK Base Station (nedan kallad produkterna), börjar från det datum då kunden signerar för produkten.
  • I händelse av maskinvarufel av skäl utom kontroll under garantiperioden, produkt(er) Inblandade kommer att ersättas gratis. För alla maskinvarufel orsakade av mänskliga fel eller efter utgången av garantiperioden, produkt(er) Ersätts med betald tjänst.
  • Produkter eller delar som ersätts kostnadsfritt under garantiperioden ska fortfarande beräknas enligt den ursprungliga garantiperioden.

  2. Garantimetoden

   • I händelse av ett prestandafel som anges i Förteckning över misslyckanden Inom 7 dagar efter kundtecknarna för produkten, efter kontroll av SVEA:s tekniska fjärrstöd, fri ersättning eller underhåll kommer att finnas tillgänglig.
   • För alla prestandafel som anges i Förteckning över misslyckanden SVEA kommer inom garantiperioden under normal drift att tillhandahålla kostnadsfritt underhåll.
   • Om du har några frågor eller behöver teknisk support, vänligen maila ecom@sveaverken. Kontakta SVEA E-Commerce service team service@sveaverken. Kommer.

   Följande är: Förteckning över misslyckanden

   Prestationsbrik Anmärkningar
   F100 Autostyrningssystemet Kan inte slå på. Kontakta din nätverksoperatör först för ett nätverksproblem.
   Onormal strömavbrott
   Onormal IMU-åtgärd
   Onormal motorstyrning
   Onormal ruttning
   RTK-basstationen Kan inte slå på. När du parrar och söker efter satelliter, uppträda i ett öppet, fritt och inget starkt elektromagnetiskt strålningsområde.
   Onormal strömavbrott
   Indikatorljus visas inte.
   Kan inte koppa
   Kan inte söka efter satellit

   Anmärkningar: Eventuella fel/funktionsstörningar som inte anges i förteckningen ovan ska inte anses vara prestationsfel.

   3. Problem som inte är tillämpliga på garantitjänster

    • Garantitiden för produkten med felaktig maindator eller komponenter har löpt ut.
    • Produkten skadas på grund av naturkatastrofer (översvämning, brand, jordbävning, blixtnedslag, tyfon, tsunami osv.) Eller oemotståndliga yttre krafter (djur, sällskapsdjur, insekt, djurepidemi osv.) Eller felaktig verksamhet (inträde i främmande kropp, flytande ämnen in, repa, stark strålning etc.).
    • Produkten demonteras och repareras utan tillstånd eller skickas till någon serviceställe som inte har godkänts av SVEA för inspektion och underhåll, eller någon del av produkten skickas till SVEA:s auktoriserade serviceställe utan SVEA:s tillstånd.
    • Produktspecifikationen ändras eller ändras utan tillstånd, eller eventuellt tillbehör som inte säljs, godkänts eller godkänts av SVEA är installerat. tillsatt eller expanderat, vilket resulterar i produktfel eller skador.
    • Servicemärken på kontrollterminalen är oidentifierbara för att de skadas eller skadas, eller garantikortet ändras eller är oförenligt med produkten. eller streckkoden och serienumret för varje del är rivna och skadade.
    • Användaren underlåter att driva produkten enligt användarhandledningen eller på annat sätt driver produkten felaktigt, vilket leder till produktfel eller felfunktion.
    • Komponenterna omfattar externa gummidelar, standarddelar och sårbara delar som kräver regelbundet underhåll.

    4. Politiska regler

    Alla frågor som inte omfattas av policyn ska omfattas av relevanta lagar och förordningar samt bestämmelser i SVEA.

    5. Tolkning av politiken

     Policyn ska tolkas av SVEA:s utomeuropeiska försäljningsdepartement.